Classification Values for European Foliage Data
Mitarbeiter suchenSuche
Classification Values for European Foliage Data

 

Class

N
mg/g

S
mg/g

P
mg/g

Ca
mg/g

Mg
mg/g

K
mg/g

Zn
mg/kg

Mn
mg/kg

Fe
mg/kg

Cu
mg/kg

Spruce

1

<12.0

< 1.1

< 1.0

< 1.5

< 0.6

< 3.5

< 20

< 20

< 20

< 2

 

2

- 17.0

- 1.8

- 2.0

- 6.0

- 1.5

- 9.0

- 60

- 2000

- 200

- 7

 

3

>17.0

> 1.8

> 2.0

> 6.0

> 1.5

> 9.0

> 60

>2000

> 200

> 7

Pine

1

<12.0

< 1.1

< 1.0

< 1.5

< 0.6

< 3.5

< 20

< 20

< 20

< 2

 

2

- 17.0

- 1.8

- 2.0

- 4.0

- 1.5

- 10.0

- 70

- 800

- 200

- 10

 

3

>17.0

> 1.8

> 2.0

> 4.0

> 1.5

>10.0

> 70

> 800

> 200

> 10

Beech

1

<18,0

< 1.3

< 1.0

< 4.0

< 1.0

< 5.0

< 20

< 60

< 60

< 5

 

2

- 25.0

- 2.0

- 1.7

- 8.0

- 1.5

- 10.0

- 50

- 2500

- 200

- 10

 

3

>25.0

> 2.0

> 1,7

> 8.0

> 1.5

>10.0

> 50

>2500

> 200

> 10

Oak

1

<15.0

< 0.8

< 1.0

< 3.0

< 1.0

< 5.0

< 15

< 60

< 60

< 5

 

2

- 25.0

- 2.0

- 1,8

- 8.0

- 2.5

- 10.0

- 50

- 2500

- 200

- 10

 

3

>25.0

> 2.0

> 1,8

> 8.0

> 2.5

>10.0

> 50

>2500

> 200

> 10These classification values are fixed at the 3rd and 5th Forest Foliar Expert Panel Meeting. In the 13th Forest Foliar Expert Panel Meeting the following names of these classes were fixed:

For the nutrient elements (N, P, K, Ca, Mg, Fe, B, Mn, Zn and Cu):
Class 1: Low / deficient
Class 2: Adequate to optimum
Class 3: High / surplus.

For the pollutant elements (S, Cd, Pb):
Class 1: Low
Class 2: Medium
Class 3: High to toxic
Fürst, A.
NÜTZLICHE LINKS

Das BFW
 


Impressum

Datenschutzerklärung
INTERESSANTE WEBSEITEN

Herkunftsberatung Bodenkarte
FOLGEN SIE UNS

Youtube Facebook

Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft
Austria, 1131 Wien, Seckendorff-Gudent-Weg 8 | Tel.: +43 1 878 38-0, direktion@bfw.gv.at
BFW © 2021
BFW © 2005 - 2012